Copyright

Všechna data, která jsou obsažena na serveru www.minova.cz, včetně textů, informací, obrazových a jiných dokumentací, je zakázáno kopírovat nebo jinak publikovat bez vědomí provozovatele.

V případě zveřejnění těchto informací pro nekomerční účely je osoba, která s těmito informacemi dále nakládá, povinna zveřejnit zdroj těchto informací a zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva.

Provozovatel se zavazuje, že informace o uživateli získané prostřednictvím tohoto serveru nezneužije k jiným aktivitám, než ke kterým jsou tato data uživatelem poskytnuta. Dále se pak zavazuje, že tyto data neposkytne třetím osobám.

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo kdykoliv, i bez předchozího upozornění, měnit, popřípadě aktualizovat obsah tohoto serveru.