O FIRMĚ

2021

Společnost v průběhu celého roku čelila negativním důsledkům pokračující koronavirové pandemie, včetně ukončení těžby na dolech OKD, a.s. , týkající se dolů Karviná a Darkov. I přes tyto podstatné vlivy na naše podnikání byly realizovány v jiných segmentech aktivity, které nejen v tomto období, ale také v budoucnu mohou znamenat v procesu restrukturalizace firemních aktivit společnosti zajištění profitability našeho podnikání. V průběhu roku oznámila společnost Orica jako vrcholový vlastník skupiny Minova svůj záměr prodeje těchto aktiv jako celku vhodnému zájemci a koncem roku byla podepsána smlouva o prodeji s německým investičním fondem Aurelius.

2020

Společnost oslavila 25. let své existence a organizovala spolu s VŠB -TUO, resp. stavební fakultou a její katedrou geotechniky a podzemního stavitelství jubilejní 25. ročník tradičního mezinárodního semináře „Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masívu a stavebních konstrukcí “ v prvních dnech měsíce března. Následně zasáhla první celosvětová vlna koronaviru Covid-19 také střední Evropu a její negativní vliv se projevil zvláště v hornickém segmentu, kdy společnost OKD, a.s. rozhodla o přerušení těžby na období července a části srpna. Stavební činnosti nebyly touto vlnou tak výrazně zasaženy, i zde se však projevily negativní důsledky, které spočívaly v omezeném pohybu osob mezinárodně i vnitrostátně. V oblasti podzemního stavitelství na území České republiky bylo významné zahájení výstavby trasy I.D metra v Praze, a to doplňkovým geologickým průzkumem, kde byly používány kotevní a injekční materiály z našeho sortimentu. V oblasti geotechniky byla již tradičně konzultována a realizována s našimi zákazníky řada zajímavých projektů nejen v Čechách, ale i na Slovensku a v regionu jihovýchodní Evropy.

2019

Charakteristikou tohoto roku jsou rozšířené obchodní aktivity ve všech dosavadních geografických regionech našeho působení se zvýšeným důrazem na oblast jihovýchodní Evropy, a to ať už pro aktuální nebo budoucí významné projekty. V rámci OKD, a.s. bylo velkou výzvou zvládnutí rozsáhlých sanačních prací trvajících po dobu více než půl roku, včetně zajištění stability jámového stvolu na lokalitě dolu ČSM – sever, které byly úspěšně dokončeny a objednatelem kladně hodnoceny.

V obchodní činnosti pokračoval rozvoj našeho technologického portfolia pro stále větší okruh zákazníků domácích i zahraničních v oblasti geotechniky a zákazníky žádané prvky pro tunelovou výstavbu a rudné hornictví v zahraničí.

2018

Z hlediska firemní strategie se jednalo o rok průlomový, kdy po odchodu některých zaměstnanců ze společnosti, jejichž úkolem bylo zajišťování realizačních stavebních a geotechnických zakázek, došlo k rozhodnutí ukončit činnost této divize postupně, tak jak byly nasmlouvány termíny ukončení jednotlivých zakázek a o nové se neucházet. Na druhou stranu, díky našemu dlouhodobému potenciálu a zkušenostem v oblasti čerpací techniky, jsme byli vrcholným vedením skupiny Minova pověřeni servisem, kompletací a dodávkami čerpadel pro chemické materiály na bázi polyuretanu a organicko-minerálních hmot, včetně nutného příslušenství, a to s celosvětovou působností. Dařilo se rovněž rozšiřovat dodávky při aktuálně realizované tunelové výstavbě na Slovensku a v regionu jihovýchodní Evropy. Podíleli jsme se také na technologicky významné geotechnické akci v rámci sanace mostních pilířů na dálnici D8 v Čechách. V samém závěru roku došlo, bohužel, u našeho největšího obchodního partnera společnosti OKD, a.s. na dole ČSM k velmi smutné události, kdy při výbuchu metanovzdušné směsi došlo ke zraněním, materiálním škodám a co je nejtragičtější – úmrtí 13 horníků.

2017

Společnost se zaměřila na rozšíření nabídky technologií od nových dodavatelů ze zahraničí hlavně pro oblast geotechniky a vlastní zlepšení stávajících technologií s důrazem na kvalitu, což vedlo postupně k rozšíření portfolia našich zákazníků. Došlo rovněž k určité konsolidaci hlubinného černouhelného hornictví reorganizovaného OKD, a.s., k čemuž jistě přispělo i celosvětové zvýšení cen uhlí a rovněž zvýšená vlastní aktivita v tomto segmentu. V oblasti realizace to bylo pokračování v projektech na území České republiky, Slovenska a nově také Polska. Pokračovaly tunelové projekty ve Finsku s využitím našich technologií. V průběhu roku byla spolu s odchodem pana Martina Petránka zrušena funkce prokuristy.

2016

Společnost od května tohoto roku čelila důsledkům úpadku a navržené reorganizaci našeho historicky nejvýznamnějšího obchodního partnera společnosti OKD , a.s., což se negativně projevilo v rámci dosažených hospodářských výsledků společnosti. Na druhou stranu rozšíření realizace liniových geotechnických staveb, včetně sanačních projektů, spolu s dalším personálním posílením realizační činnosti se naplno projevilo v závěru roku vítězstvím ve veřejné soutěži. Spolu s partnerem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. jsme začali realizovat akci „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice“ v celkové hodnotě přes 170 mil. Kč. Dařilo se udržet zahraniční aktivity v oblasti dodávek při podzemní výstavbě, konkrétně to byly projekty tunelů ve Finsku a Norsku.

2015
Společnost v uplynulém roce oslavila 20. výročí svého vzniku, včetně spoluorganizace již tradičního jubilejního 20. ročníku mezinárodního semináře pod názvem „Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí“, konaného na VŠB – TU Ostrava.
Pokračovali jsme v aktivitách, týkající se infrastrukturních staveb, s důrazem na dopravní tunelové stavby doma i v zahraničí, jak z hlediska dodávek zboží, tak z hlediska posílené realizační činnosti. Bylo realizováno a úspěšně dokončeno několik významných projektů realizační divize grouting na území Čech, Slovenska a Rumunska.
Pro naše stálé a nové zákazníky došlo k rozšíření portfolia materiálů využívaných v geotechnice s důrazem na trvalé kotevní prvky, s cílem zajištění zvýšené efektivity u našich zákazníků, při zachování vysoké bezpečnosti při jejich instalaci a používání. Přetrvávající dlouhodobá krize uhelného sektoru a dále klesající ceny uhlí zapříčinily další snížení poptávky po našich tradičních produktech ze strany dlouholetého obchodního partnera společnosti OKD a.s.
Významnou změnou ve vedení společnosti bylo, po odchodu Ing.Martina Lukánka, schválení ve funkci jednatele Ing. Ondřeje Šilhana Ph.D. a do pozice ekonomické ředitelky postoupila Ing.Karla Grossmannová.

2014
Společnost pokračovala v zavádění korporátních standardů Orica, především v oblasti bezpečnosti, řízení rizik a organizace řízení s cílem úspory vnitřních nákladů. Toto úsilí se pozitivně projevilo ve zlepšených hospodářských výsledcích ve druhé polovině kalendářního roku.
Pokračoval vývoj a úspěšné nasazení některých produktů pro hornictví, konkrétně pramencových injekčních kotev a sklolaminátových svorníků s novým typem příslušenství. Pozitivně lze hodnotit dlouho očekávaný rozjezd některých tunelových a geotechnických staveb na Slovensku a na Balkáně, kde pro tyto typy staveb je společnost již tradičním dodavatelem i realizátorem v oblastech kotevních a injekčních technologií. Dařilo se nám v oblasti získávání nových zákazníků nejen v České republice, ale také v zahraničí. Navázali jsme na úspěšné realizační zakázky při zajišťování a sanacích svahů a skalních stěn ochrannými ocelovými sítěmi a dynamickými bariérami, včetně využití, v rámci synergických efektů, produktů a technologií z portfolia Oricy.
I přes tyto aktivity a dílčí úspěchy zůstal hlavním negativním faktorem našeho podnikání uplynulého roku další celosvětové pokles cen uhlí, a tím i snížení poptávky po našich produktech a technologiích ze strany OKD, a.s. a dalších tradičních regionálních partnerů.

2013
Přes nepříznivé podmínky, které se na českém a slovenském trhu vyskytovaly již několikátý rok v řadě za sebou, je možné obchodní rok 2013 z pohledu naší společnosti hodnotit pozitivně přesto, že jsme se museli potýkat s projevy snižující se poptávky po našich produktech ve dvou nosných odvětvích průmyslu – hornictví a stavebnictví. Jedním z faktorů byla i důležitá změna u realizační divize, kdy došlo ke změně v oblasti získávání zakázek díky posílení obchodního týmu. Z převážně subdodavatelské činnosti speciálních prací pro vyšší dodavatele se divize Grouting zaměřila na realizaci zakázek v pozici hlavního zhotovitele, což přispělo k pozitivnímu výsledku celé společnosti.
Druhá polovina roku byla ve znamení začlenění společnosti Minova v rámci projektu Optimova do vnitřní struktury vlastnického koncernu Orica. To s sebou, mimo jiné, přineslo nejviditelnější změnu, kdy původní logotyp Minova používaný od roku 2004, byl celkově nahrazen korporátním stylem společnosti Orica. Tato změna však nespočívá pouze v používání nového a celosvětově jednotného grafického stylu. Tímto krokem se nám a našim zákazníkům otevírají nové možnosti v přístupu k novým materiálům a technologiím, určeným pro výstavbu podzemních děl a těžbu nerostných surovin, což je možné brát jako příslib do budoucnosti. To nejdůležitější však zůstává – špičková podpora našich partnerů jak ve fázi příprav, tak zejména ve fázi realizací projektů, kde jsou technologie společnosti Orica již mnoho let úspěšně využívány.

2012
V roce 2012 společnost navázala na organický růst z minulých let, a to i přes pokračující nepříznivé evropské i domácí hospodářské a sektorové podmínky v oblastech stavebnictví a hornictví. Kvalitní hospodářské výsledky byly podloženy vysokým nasazením obchodních a realizačních týmů. Dařilo se inovativními řešeními při použití našich produktů a technologií zvýšit nejen produktivitu vlastní, ale především produktivitu našich zákazníků, při dodržení vysokých standardů bezpečnosti. Na počátku tohoto roku došlo k zásadní personální změně ve vedení společnosti, kterou po dlouholetém působení opustil Ing. Drahomír Janíček. Společnost vedl od jejího vzniku až do konce roku 2011 a přispěl tak nemalou měrou k tomu, že společnost Minova Bohemia s.r.o. nadále patří mezi přední hráče v oboru dodávek a realizace kotevních a injekčních systémů pro hornictví, podzemní stavitelství a geotechniku, za což mu právem patří naše poděkování. Novým ředitelem společnosti se stal Ing. Petr Kučera, který byl druhým jednatelem společnosti a dosud řídil stavební divizi. S ohledem na dosažené výsledky společnosti, v tomto roce, je jistě kvalitním nástupcem.

2011
Rok 2011 patří z hlediska hospodářského výsledku společnosti k nejúspěšnějším v dosavadní historii firmy. Díky zvýšenému úsilí obchodních týmů, a to především v hornictví, se daří přes všeobecně nepříznivé podmínky na trhu udržet dobrou pozici společnosti jako dodavatele speciálních materiálů, služeb a technologií pro hornictví, geotechniku, zakládání staveb, sanace pozemních i podzemních děl a kanalizace. Bez neustálého vývoje a rozšiřování sortimentu o moderní a progresivní materiály a technologie by toto nebylo možné a proto ani tento rok nebyl výjimkou. Z hlediska kotevní techniky zde patří především doplnění sortimentu o pramencové kotvy pro hornictví a lanové kotvy pro dočasné a trvalé použití, které patří mezi nejpoužívanější kotevní prvky v geotechnické praxi. Tímto je portfolio kotevních materiálů komplexní a umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků z hlediska optimalizace způsobu kotvení stavebních konstrukcí a horninového masivu.
Z globálního hlediska se skupině Minova byla úspěšně dokončena akvizice evropského výrobce zavrtávacích kotevních tyčí MAI, což dále posiluje pozici skupiny jako předního výrobce a dodavatele kotevní techniky pro hornictví a geotechniku. Několika našim dlouholetým kolegům se díky znalostem a zkušenostem podařilo prosadit do globálních struktur společnosti a věříme, že zde budou pokračovat ve výborných pracovních výkonech a výsledky jejich práce budou moci brzy ocenit i naši zákazníci v ČR a SR.

2010
V roce 2010 jsme pokračovali v nastoupeném trendu zkvalitnění našich služeb a materiálů nabízených našim zákazníkům. Přesto, že se v celém průmyslovém sektoru díky finanční krizi projevilo výrazné zpomalení výroby a pokles investic, podařilo se nám udržet dobrou pozici dodavatele materiálů a subdodavatelských prací na významných dopravních stavbách. Materiály a technologie Minova byly standardně používány při výstavbě ale i při řešení několika havarijních situací tunelových staveb jednak z hlediska technické a technologické vhodnosti, jednak s ohledem na pružnost a rychlost dodávek a zajištění patřičného know how.
Další oblastí využití progresivních technologií s využitím materiálů Minova byla oblast výstavby fotovoltaických elektráren, kde byl úspěšně využit koncept nosných rámů fotovoltaických panelů z kompozitních výztužných prvků a založení celé stavby na zavrtávaných mikropilotách. V druhé polovině roku jsme dále posílili týmy obchodních zástupců v obou prodejních divizích pro zkvalitnění poskytovaného technického poradenství. Ve stavebnictví jsme rozšířili portfolio sanačních materiálů pro oblast bezvýkopových technologí oprav kanalizačních řadů a nabídku pojistných hydroizolačních systémů staveb.
V hornictví se podařilo úspěšně reagovat na změny v technologiích používaných při dobývání uhlí a prokázala se tak naše dlouholetá orientace na zákazníka za účelem splnění náročných požadavků na dodávané materiály a ucelené technologie zohledňující specifické podmínky použití s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví v obtížných důlních podmínkách. Mezi tyto technologie lze zařadit aplikace strunových kotev, technologie Bullflex a řadu dalších.

2009
V roce 2009 jsme zaměřili své úsilí na zvyšování kvality našich služeb a rovněž i na částečná technická vylepšení zavedených materiálů. V důsledku toho jsme pouze minimálně rozšířili sortiment nabízených materiálů (například nové SN svorníky. strunové svorníky, kotevní směs Ekoment RAPID), naši odběratelé však mohou spoléhat na inovované lepicí ampule LOKSET s vyšší pevností a optimalizovaným časem vytvrzení, nové typy vrtacích korunek pro stávající IBO zavrtávací systémy nebo doplnění programu kompozitních výztuží (FRP).
Společnost Minova Bohemia s.r.o. rychle reagovala na nové trendy v podzemní výstavbě a nabízí řadu materiálů a speciálně zaměřených technologií určených pro konvenční metody ražení a pro ražení pomocí tunelovacích strojů (TBM).
V pozemním stavitelství se Minova Bohemia s.r.o. profiluje jako dodavatel hi-tech sanačních materiálů (kompozitní výztuže, injekční materiály nové generace) a jako dodavatel komplexních prací.

2008
Nejvýznamnějším počinem roku 2008 je uzavření smlouvy o spolupráci mezi společnostmi Orica a Atlas Copco. Smlouva s celosvětovou platností se vztahuje na oblast kotevní techniky a vybraných strojů pro podzemní výstavbu vyráběných společností Atlas Copco. Orica, přes své specializované společnosti Minova, se stává výhradním dodavatelem těchto vysoce kvalitních produktů.
Touto významnou smlouvou a získáním nových akvizic (mimo jiné Excel USA, BWZ Německo, Cocentall Francie, Arnall Polsko) se ORICA stává největším světovým výrobcem a dodavatelem kotevní techniky se speciálním zaměřením na technologie vyztužování podzemních děl.
Progresivně rostoucí stavební trh v Rumunsku a zvyšující se zájem o materiály a technologie Minova vede k úvodním krokům pro založení dceřiné společnosti s obchodním názvem Minova Romania. Zřízením plnohodnotného lokálního zastoupení chceme rumunským zákazníkům zajistit technické poradenství a obchodní služby v takovém rozsahu a kvalitě, jakou poskytuje skupina Minova International po celém světě. Současně s nutnými právními kroky již pracujeme na výstavbě internetových stránek s lokalizací pro Rumunsko – www.minova.ro.
Minova Bohemia rozšiřuje dále svou nabídku materiálů – v roce 2008 jsme se zaměřili především na nové produkty určené pro hornictví, odpovídající nově zaváděným požadavků ve smyslu BS 7861 (svorníky, kotevní tmely a injekční materiály, potrubní systém PE-NE-AS a další).
Vybavení realizační divize vrtací strojem COMACCHIO MC 600 v roce 2007 se ukázalo jako správný krok pro její rozvoj a růst. Významně vzrostl počet zakázek zaměřených na provádění vrtných prací. Divize se tak stává zajímavým partnerem pro dodavatelské subjekty, kteří se orientují na výstavbu silničních sítí nebo železničních koridorů.

2007
V roce 2007 jsme dokončili certifikaci dalších materiálů, které rozšířily náš sortiment v oblasti sanací stavebních konstrukcí. Významné jsou především kompozitní materiály pro dodatečné zesilování stavebních konstrukcí a epoxidy. K osvědčeným systémům 2-komponentních pryskyřic přibývají 1-komponentní pryskyřice řady CarboStop, využívané zejména v geotechnickém a podzemním stavitelství.
Divize Grouting rozšiřuje své možnosti provádění vrtných prací pořízením hydraulické vrtací soupravy COMACCHIO MC 600, umožňující vrtat s větším hloubkovým dosahem a průměrem, využitelným pro provádění zápor a klasických mikropilot, případně aplikace kotevního systému TITAN až do průměru výztuže 103 mm.
Pro oblast hornictví jsem začali dodávat nové vysoce výkonné vrtací a svorníkovací soupravy řady SUPER TURBO BOLTER, vyvinuté a vyráběné Minovou UK.
Provedli jsme změnu prodejní politiky pro území Rumunska, kde již nevyužíváme spolupráce s lokální společností, ale poskytujeme naše služby a materiály našim klientům prostřednictvím našeho partnera Ing. Claudiu Stefana.

2006
Rok 2006 přináší především rozšíření produktů o další klíčové materiály – jednokomponentní pryskyřice nové generace, hydraulicky rozpínané svorníky, specializované vrtací soupravy pro důlní podmínky a další.
Současně se zvyšuje počet obchodních a technických zástupců Minovy Bohemia s.r.o., s cílem poskytnout zvyšujícímu se počtu stálých partnerů maximální technickou podporu.
V závěru roku se stává skupina Minova International součástí australské společnosti Orica Ltd. se sídlem v Melbourne. Tato společnost je předním dodavatelem výrobků především pro důlní průmysl a stavebnictví. Spojení Minovy s Oricou považujeme za významný a pozitivní krok, vedoucí k dalšímu zvýšení úrovně našich služeb a rozšíření naší nabídky.

2005
10 let jsme tady s Vámi!
 Společnost završuje první desetiletí samostatného působení na českém trhu.
V měsíci listopadu přechází činnost Minovy Slovakia s.r.o. do kompetence Minovy Bohemia s.r.o.. Na Slovensku je zřízena organizační složka Minovy Bohemia s.r.o. se sídlem v Žilině.

2004
CarboTech – Bohemia s.r.o. odchází …, … přichází Minova Bohemia s.r.o. … to podstatné zůstává.
V druhé polovině roku dochází k významné změně, která má vliv na všechny společnosti stávající skupiny CarboTech Fosroc GmbH na celém světě. Koncern Minova International Ltd., přední světový výrobce a dodavatel materiálů a technologií pro hornictví a podzemní stavitelství, finančně vstupuje do společnosti CarboTech Fosroc GmbH a stává se jejím majoritním vlastníkem. Výrazně se tak rozšiřuje stávající výrobní a technologický potenciál.
Logicky dochází také ke změně názvů všech společností ve skupině – naše mateřská společnost CarboTech Fosroc GmbH se mění na Minova CarboTech GmbH, společnost CarboTech – Bohemia s.r.o. pak na Minova Bohemia s.r.o.. Oficiálně je tato změna provedena ke dni 6.12.2004, kdy jsou nové údaje zapsány do Obchodního rejstříku.
Vše podstatné – zaměření společnosti, personální obsazení, adresa a kontakty zůstávají beze změny.

2003
S růstem společnosti a se zvyšujícími se požadavky našich obchodních partnerů se utváří politika řízení společnosti. Je rozhodnuto o zavedení systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu. V souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a 14001 byla formulována Politika jakosti a vztah k životnímu prostředí. Mottem společnosti se stává Kvalita – Ekologie – Tradice. Celoroční přípravy společnosti byly v závěru roku prověřeny a uznány akreditovaným certifikačním orgánem Český lodní a průmyslový registr, s.r.o.

Doplněním technického parku společnosti o vysokotlaké čerpadlo Häny se vytvořily nové podmínky pro aplikaci kompletní technologie zavrtávacích injekčních tyčí TITAN – především zavrtávané a současně injektované mikropiloty.

2002
Velmi významnou událostí v činnosti společnosti je vybavení prováděcí divize Grouting minirypadlem Kobelco SK 45 SR a jeho osazení vrtací lafetou Morath. Tímto spojením je završena několikaletá snaha nabídnout zákazníkům dostatečně výkonné vrtací zařízení na mobilním podvozku, který umožňuje dobrou manévrovatelnost a prostupnost v terénu, zejména pro technologie využívající injekční zavrtávací tyče typu R a TITAN. Kombinace výkonného vrtacího zařízení a nezávislého pojezdu ještě více zdůrazňuje výhody nasazení námi nabízených technologií kotvení a stabilizace v podzemním stavitelství a geotechnice.

Je vyvinuta, úspěšně odzkoušena a schválena nová technologie sanace porušených stropů z keramických tvarovek Hurdis. Poruchy v minulých letech vedly k množství havárií těchto stropů včetně ohrožení lidských životů a tento problém byl českou odbornou veřejností velmi diskutovaný.

2001
Dochází k fúzi mateřské společnosti CarboTech Berg- und Tunnelbausysteme GmbH s firmou Fosroc Ltd. a obě společnosti nadále vystupují pod názvem CarboTech Fosroc GmbH. Tato změna znamená pro CarboTech – Bohemia s.r.o. přístup k novým poznatkům a výrobkům, které může nabídnout svým stálým zákazníkům a možnost pro získání nových zákazníků.

Mění se vlastník dceřinné společnosti CarboTech – Bohemia s.r.o. na Slovensku, která se stává dceřinnou společností CarboTech Fosroc GmbH.

2000
Probíhá největší reorganizace struktury společnosti od jejího založení. Doposud samostatně působící společnosti CarboTech – Bohemia s.r.o., Carbo Grouting a.s. a Karbochem a.s. spojují své kapitály, výrobní a prodejní programy a zkušenosti a budují podstatně silnější společnost, která již vystupuje jako rovnocenný partner stavebních a hornických firem na českém a slovenském trhu. Vnitřní uspořádání společnosti je divizní: divize stavebnictví, divize hornictví, realizační divize Grouting, divize zahraničí a divize pro vývoj a jakost.

1999
Společnost CarboTech – Bohemia s.r.o. významně vstupuje na hornický trh dodávkami těsnicích pěn pro řešení problematiky protizáparové prevence. Je zahájena školící činnost odborných pracovníků realizačních firem pro provádění chemických injektáží a kotvení, jehož součástí je vydání certifikátu.

Na postu ředitele společnosti CarboTech – Slovakia s.r.o. dochází ke změně.. Společnost se angažuje při zahraničních projektech, například při ražbě kolektoru v Sofii nebo při pracech v železničních tunelech na trase spojující Bulharsko s Makedonií.

1998
CarboTech – Bohemia s.r.o. expanduje na slovenský trh, kde zakládá svou dceřinou společnost s názvem CarboTech – Slovakia s.r.o. se sídlem v Žilině. Slovenským zákazníkům je tak nabídnuta komplexní filozofie prodeje včetně servisního střediska.

1997
Působení na českém stavebním trhu je natolik úspěšné, že je pro uspokojení poptávky nutno posílit obchodně technické oddělení. Jsou přijímáni noví pracovníci a stavební oddělení se zdvojnásobuje.

1995
Založení společnosti CarboTech – Bohemia s.r.o. v Ostravě. Celkový počet zaměstnanců 10.

1993
Na českém trhu působí organizační složka polské společnosti CarboTech Polonia sp. z o.o., která má na starosti akviziční činnost ve střední Evropě. Technologie CarboTech se začínají rozšiřovat i mimo oblast hornictví. Vytváří se úzká spolupráce s prvními realizačními firmami a technologie se začínají uplatňovat v podzemním a pozemním stavitelství.

1989
Počátky zavádění materiálů a technologií firmy CarboTech Berg- und Tunnelbausysteme GmbH se sídlem v německém Essenu do českého hornictví.